İcazələrin elektron informasiya portalı
Elektron İnformasİya portalına xoş gəlmİşsİnİz
İcazələrin elektron informasiya portalı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 31 oktyabr 2011-ci il tarixli, 35-IV FR nömrəli Fərmanına uyğun olaraq yaradılmışdır.
İcazələrİn axtarışı
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ