İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Müqayisəli yoxlamaya aid edilməyən ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsini təsdiq edən kalibrlənmə nişanı və ya kalibrlənmə haqqında sertifikat və ya istismar sənədlərində aparılan qeydiyyat.

İcazənin adı

Müqayisəli yoxlamaya aid edilməyən ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsini təsdiq edən kalibrlənmə nişanı və ya kalibrlənmə haqqında sertifikat və ya istismar sənədlərində aparılan qeydiyyat.


Əlavə məlumat

Ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi (ölçmə vasitələrini tətbiq etmək hüququ).


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” 893-IQ saylı, 13 iyun 2000-ci il tarixli Qanun.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ