İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

İstiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.

İcazənin adı

İstiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

15 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

İstiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabat.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Maddə 1078-17.
2. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində korporativ istiqrazların emissiyası və tədavülü” Qaydalarının 8.1-ci bəndi.
QKDK tərəfindən təsdiq edilmişdir:
Tarix:06 dekabr 2010-cu il, Əmr №289.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ