İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsinin qeydiyyatı.

İcazənin adı

Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsinin qeydiyyatı.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

11 manat.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı (müddət tələb olunan sənədlər icazəni verən icra orqana təqdim edildiyi gündən hesablanır)

3 gün.


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

1. Ərizə forması;
2. Təsis qərarı;
3. Nizamnamə 2 nüsxədə;
4. Hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd;
5. Nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd (MMC-lərdə məhdudiyyət yoxdur, QSC-lərdə minimum 2000 manat, ASC-lərdə minimum 4000 manat, Kredit İttifaqlarında 4000 manat);
6. Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd;
7. Təsisçinin (təsisçilərin) şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
8. Qanuni təmsilçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
9. Fiziki şəxs təsisçinin təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmasını təsdiq edən sənəd;
10. Təsisçi xarici hüquqi şəxsin qeydiyyatını təsdiq edən sənədlərin-ticarət reyestrindən çıxarış, dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin və s. leqallaşdırılmış surəti.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

1. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ