İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasını təsdiq edən yoxlama möhürü, yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamə.

İcazənin adı

Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasını təsdiq edən yoxlama möhürü, yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamə.


Əlavə məlumat

Ölçmə vəhdətinin təmin edilməsi (ölçmə vasitələrini tətbiq etmək hüququ).


İcazənin qüvvədə olma müddəti

Müddətsiz


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” 893-IQ saylı, 13 iyun 2000-ci il tarixli Qanun.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ