İcazələrin elektron informasiya portalı
İcazənin adı:

Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.

İcazənin adı

Yol verilən tullantı və axıntı həddlərinin təsdiq edilməsi.


Əlavə məlumat

Atmosferə və su hövzələrinə atılan (axıdılan) tullantıların miqdarını müəyyənləşdirir.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği

Sənədin tərtibi müqaviləsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral 2001-ci il tarixli 41 nömrəli qərarına əsasən.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Ərizə;
Fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən tərtib olunmuş sənədlər.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını və müddətini tənzimləyən normalar göstərilməklə müvafiq hüquqi aktın adı və nömrəsi)

“Müəssisənin YVT normativləri layihəsinin tərtib edilməsi və onun tərkibi haqqında tösiyələr”.


"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ