İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Çekin nümunəsinə QKDK-nın müvafiq ştampı vurulur. (Çeklərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi).
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ