İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Gigiyenik sertifikat.
Səhiyyə Nazirliyi
  Genişzolaqlı texnologiyalara aid baza stansiyasının istismarına icazə.
Rabitə və Yeni Texnologiyaları Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ