İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Ciddi hesabat blanklarının hazırlanmasına xüsusi razılıq (lisenziya).
Maliyyə Nazirliyi
  Coğrafi göstəricinin qeydiyyat şəhadətnaməsi.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ