İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Kartoqrafiya fəaliyyətinə verilən xüsusi razılıq (lisenziya).
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
  Kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş investisiya qiymətli kağızlarının emitentlərinin illik hesabatlarının qəbulu və yoxlanması.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Korporativ istiqraz buraxılışının qeydiyyata alınması barədə qiymətli kağızların dövlət reyestrindən Çıxarış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Küçə reklamı lövhəsinin yerləşdirilməsinə görə birdəfəlik icazənin verilməsi.
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ