İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Müxtəlif növ möhür və ştampların hazırlanmasına xüsusi razılıq (lisenziya).
Daxili İşlər Nazirliyi
  Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması üzrə xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Liftlərin quraşdırılması və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Attraksionların quraşdırılması və istismarı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Energetika obyektlərinin, avadanlıqlarının və qurğuların quraşdırılması, sazlanması və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidmət və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin aparılması üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu içkilərin) satışı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Tütün məmulatlarının satışı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları
  Tütün məmulatının istehsalı və idxalı üçün xüsusi razılıq (lisenziya).
İqtisadiyyat Nazirliyi
  Ciddi hesabat blanklarının hazırlanmasına xüsusi razılıq (lisenziya).
Maliyyə Nazirliyi
  Qiymətli metalların və qiymətli daşların dövriyyəsinə (qiymətli metalların və qiymətli daşların, onlardan hazırlanan məhsulların, o cümlədən zərgərlik və digər məişət məmulatlarının topdan və pərakəndə satışı, əhalidən satın alınması) xüsusi razılıq (lisenziya).
Maliyyə Nazirliyi
  Turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya).
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ