İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  İpoteka kağızının xitamı.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Qiymətli kağızlarla girovun qeydiyyata və əlavə qeydiyyata alınması ilə əlaqədar bütün qiymətli kağızlarla girovun rəsmi reyestrindən çıxarışın verilməsi.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Qiymətli kağızlarla girova xitam.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilmiş investisiya qiymətli kağızlarının emitentlərinin illik hesabatlarının qəbulu və yoxlanması.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Stimullaşdırıcı lotereyanın təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq məktub.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Nizamnamə kapitalının artırılması zamanı və səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması, onların nominal dəyərinin artırılması və azaldılması zamanı səhm buraxılışının qeydiyyata alınması barədə şəhadətnamə.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Korporativ istiqraz buraxılışının qeydiyyata alınması barədə qiymətli kağızların dövlət reyestrindən Çıxarış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  İstiqrazların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Qiymətli kağızların qirovda olub-olmaması barədə arayışların verilməsi.
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
  Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin idxalı və ixracı Qaydaları-qeydiyyat şəhadətnaməsi.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Heyvanların karantin xəstəliklərinin statistik uçotunun və kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsinin aparılması, habelə dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin uçotunu aparmaq üçün onların identikləşdirilməsi Qaydaları-qeydiyyat vəsiqəsi.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Baytarlıq normalarına cavab verən məhsulların sahibinə, həmin məhsulların satışına icazə verən ekspertiza aktının təqdim edilməsi və ya məhsulun (ətin, heyvan və quş cəmdəklərinin, digər məhsulların) üzərində nişan qoyulması Qaydaları-ekspertiza sənədi (Baytarlıq Laboratoriyası).
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Azərbaycan Respublikasında baytarlıq nəzarətində olan yüklərin ixracı və idxalı üçün icazə.
Dövlət Baytarlıq Xidməti
  Hüquqi və fiziki şəxslərə rayonlaşdırılmış kənd təsərrüfatı bitgiləri toxumlarının və tinglərinin istehsalı, istifadəsi, saxlanılması və satışına icazə verilməsi haqqında Şəhadətnamə.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə xüsusi icazə.
Nəqliyyat Nazirliyi
  Avtovağzalın (avtostansiyanın) fəaliyyət göstərməsi üçün verilən pasport.
Nəqliyyat Nazirliyi
  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına "Fərqlənmə nişanı" və öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün işçilərin və özünə məxsus yüklərin daşımasında istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinə "Xüsusi fərqlənmə nişanı".
Nəqliyyat Nazirliyi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ