İcazələrin elektron informasiya portalı

İcazələrin tam sİyahısı
    İcazənin adı İcazəni verən qurum
 
  Fiziki şəxsin sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamə,
Vergilər Nazirliyi
  Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq rəy vermək
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
"Sahİbkarlıq sahəsİnə aİd qanunverİcİlİk aktlarının layİhələrİ" xİdmət bölməsİ